Przyjęcie ucznia do naszej szkoły odbywa się po uzyskaniu skierowania Prezydenta Miasta Radomia. 

Wniosek o skierowanie składa się w Wydziale Edukacji, Sportu i Turystyki (II piętro – sekretariat – pokój 268), przy ul. Żeromskiego 53 (wejście od ul. Niedziałkowskiego). 

W przypadku uczniów spoza terenu Miasta i Gminy Radom za pośrednictwem starostwa powiatowego w obrębie, którego mieszka uczeń (np. Starostwo Powiatowe w Radomiu, ul. Domagalskiego 7, Wydział Edukacji, pok. 222, tel. (048) 36-55-801 wew. 211).

Starostwo, na wniosek rodzica, występuje z prośbą do Prezydenta  Miasta Radomia o skierowanie do Zespołu Szkól Specjalnych nr 1 w Radomiu.

         Podstawą do otrzymania skierowania jest posiadanie, wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną,  Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,  z  uwagi na: (w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności)

– niepełnosprawność intelektualną (upośledzenie umysłowe) w stopniu lekkim,

– niepełnosprawność intelektualną (upośledzenie umysłowe) w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

– niepełnoprawność sprzężoną (upośledzenie umysłowe i niepełnosprawność ruchowa),

– niepełnoprawność sprzężoną (upośledzenie umysłowe i niedowidzenie),

– niepełnoprawność sprzężoną (upośledzenie umysłowe i niedosłuch),

– niepełnoprawność sprzężoną (upośledzenie umysłowe i autyzm)

– autyzm