KALENDARZ 2023/2024

 

1 Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2023 r. 

Podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603,
z późn. zm.).

2 Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2023 r. 

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603,
z późn. zm.).

3 Ferie zimowe:

15 – 28 stycznia 2024: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603,
z późn.zm.).

4 Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca – 2 kwietnia 2024 r. 

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603,
z późn. zm.).

5

Egzamin ósmoklasisty w szkole podstawowej:

 

14 – 16 maja 2024r.

 Podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t.
Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) oraz § 5 pkt 1
rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2
sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu
ósmoklasisty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1636).

6  Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2024 r. 

Podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603,
z póź., zm.). 

7 Ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r. 

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603,
z późn. zm.)

8  Dni wolne od zajęć dydaktycznych 13.10.2023
02.05.2024
14-16.05.2024
31.05.2024