Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy”

Nasza szkoła dołączyła do międzynarodowego projektu “Z kulturą mi do twarzy”.

Zasady ogólne:

Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023 (pkt. 1- kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro, piękno; pkt. 2- wspomaganie wychowawczej roli rodziny; pkt. 3- sięganie do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy; pkt. 4- doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z Ukrainy; pkt. 7- wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie).

Cele projektu wynikające z Podstawy Programowej:

  • Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
  • Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej; Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób. Ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

Cele szczegółowe:

  • Promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno- rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką;
  • Współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym;
  • Wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm;
  • Kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych;
  • Kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku;
  • Zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie;
  • Współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.