ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

 

Odział przedszkolny w naszej placówce działa w ramach rocznego przygotowania dziecka do podjęcia nauki szkolnej.

Zapraszamy wszystkie dzieci z autyzmem, z niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Najważniejsze cele oddziału przedszkolnego:

 • rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania w grupie z innymi dziećmi,
 • wszechstronny rozwój dzieci poprzez dostosowanie metod i form pracy do potrzeb dzieci,
 • dostosowanie warunków do wspólnej nauki i zabawy,
 • rozwijanie umiejętności komunikowania się w sposób werbalny i niewerbalny. Dla wszystkich dzieci niemówiących wprowadzenie systemu PECS,
 • wspieranie rodziców w ich działaniach wychowawczych i edukacyjnych poprzez szkolenia, indywidualne rozmowy.

Praca z każdym dzieckiem opiera się na Indywidualnym Programie Edukacyjno-Terapeutycznym opracowanym przez zespół specjalistów na podstawie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania oraz na Programie Wychowania Przedszkolnego dopuszczonym do użytku przez MEN. Placówka zapewnia również dzieciom udział w dodatkowych zajęciach:

 • rewalidacji,
 • terapii logopedycznej,
 • terapii ręki,
 • rehabilitacji ruchowej,
 • Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • integracji sensorycznej,
 • sensoplastyki.

W naszej szkole dziecko może zostać objęte Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju.