Oferta dla rodziców/opiekunów

Oferta pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodzica /opiekuna/ obejmuje:

Konsultacje – rozmowy wspierające rodziców /opiekunów/ w rozwiązywaniu aktualnych problemów.

Psychoedukacyjna Grupę Wsparcia, w której mogą uczestniczyć chętni rodzice/opiekunowie, deklarujący udział w cyklu spotkań odbywających się z częstotliwością 2 razy w miesiącu. Podczas spotkań dowiadują się m. in. jak pomagać dziecku radzić sobie z uczuciami, czy stosować wobec niego kary, jak wychowywać do samodyscypliny i motywować do nauki.

Zespoły interwencyjno-mediacyjno-wychowawcze odbywające się w sytuacjach wymagających zintegrowanych oddziaływań wobec ucznia, zapewniające wspólny front działań wszystkich zainteresowanych uczniem środowisk.

Psycholog i pedagog systematycznie współpracują z nauczycielami i wychowawcami, organizacjami szkolnymi i pozaszkolnymi w zakresie wspólnego oddziaływania na uczniów.