Oferta dla ucznia

Oferta pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia obejmuje:

Zajęcia socjoterapeutyczne, podczas których uczniowie zdobywają umiejętności prospołeczne.

Terapie klasowe, na których realizowane są programy wychowawczo- profilaktyczne. Zakres oddziaływań obejmuje m. in. prace nad rozwojem inteligencji emocjonalnej, profilaktykę zachowań ryzykownych, promocję zdrowia, doradztwo zawodowe.

Terapie indywidualne – spotkania z uczniem w celu rozwiązywania jego bieżących problemów oraz w sytuacjach kryzysowych.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – prowadzone są dla uczniów, którzy mają trudności z przyswojeniem wiedzy i umiejętności zawartych w podstawie programowej dla danego etapu kształcenia, aktualnie realizowane są zajęcia z języka polskiego, matematyki i z języka angielskiego.

Zajęcia uspołeczniające – mają na celu rozwijanie umiejętności samoobsługowych oraz integrację społeczną, prowadzone są m. in. w formie wycieczek do obiektów użyteczności publicznej.

Zajęcia rozwijające umiejętności komunikacyjne PECS – przeznaczone są dla uczniów niemówiących lub tych, u których zaburzenia mowy uniemożliwiają poprawną i skuteczną komunikację z innymi. Uczniowie uczeni są porozumiewania za pomocą symboli Pecs, w tym celu tworzone są dla nich książki do komunikacji.

Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia – aktualnie prowadzone są zajęcia: sportowe, turystyczno- krajoznawcze, plastyczne, muzyczno – teatralne, informatyczne, religijne, Klub Przyjaciół Książki.

W trosce o kształtowanie pozytywnych nawyków i postaw uczniów psycholog i pedagog szkolny prowadzą comiesięczne spotkania społeczności szkolnej na apelach profilaktyczno-wychowawczych.

W celu rozpoznania potrzeb ucznia prowadzona jest diagnoza środowiska rodzinnego oraz indywidualne badania, których wyniki wykorzystywane są konstruowaniu Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych.

W ofercie pedagoga znajduje się również organizowanie pomocy materialnej dla uczniów jej potrzebujących (zapomogi, dożywianie). W ramach pracy wychowawczej pedagog monitoruje realizację obowiązku szkolnego i podejmuje stosowne działania w przypadku zarówno zagrożenia, jak i wystąpienia zjawiska nie realizacji tego obowiązku.